Komunikatw sprawie poradni psychologiczno- pedagogicznych, które w Gdańsku z dniem 4 maja 2020 roku częściowo wznawiają swoją działalność stacjonarną, początkowo wyłącznie w zakresie orzekania i w bardzo ograniczonym zakresie opiniowania.

O konieczności przeprowadzenia diagnozy w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem
na terenie Poradni będzie decydował Dyrektor lub inny wyznaczony pracownik.

W pierwszej kolejności do Poradni przyjmowane będą dzieci i młodzież niepełnosprawna i zagrożona niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzice ubiegający się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o potrzebie indywidulanego nauczania i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Priorytetowo również przyjmowani będą uczniowie dla których rozpoczęcie lub kontynuowanie edukacji wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym, między innymi, odroczenia od realizacji obowiązku szkolnego. Do wydania wnioskowanego dokumentu przez Poradnię niezbędna będzie opinia ze szkoły lub placówki, do której aktualnie dziecko/uczeń uczęszcza.

Wizyta w Poradni będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu jej telefonicznie (numery telefonów poradni psychologiczno–pedagogicznych znajdują się na ich stronach internetowych) Prosimy o punktualne przychodzenie na umówione terminy do Poradni, gdyż czas przeznaczany na pobyt w poczekalniach zostaje ograniczony do minimum.

Na wizytę w Poradni przychodzimy zabezpieczeni w środki ochrony osobistej takie jak maseczki i rękawiczki oraz do bezwzględnego dostosowania się do procedur sanitarnych obowiązujących w konkretnej Poradni. Na teren Poradni mogą wejść wyłącznie osoby całkowicie zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji. Do Poradni nie będą przyjmowane osoby, jeśli ktokolwiek z ich domowników jest w kwarantannie lub choruje na COVID-19.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, konsultacje i porady dla rodziców, nauczycieli, uczniów a także szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i rodziców oraz grupy wsparcia, inne zajęcia terapeutyczne nadal będą realizowane zdalnie.

W miarę poprawy sytuacji epidemicznej w kraju i uwzględniając zalecenia GIS Poradnie będą stopniowo rozszerzać działalność diagnostyczną o czym poinformujemy w kolejnym komunikacie.