1. Diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i lekarska w zakresie:

- ogólnego rozwoju intelektualnego,

- rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych,

- poziomu rozwoju zdolności twórczych,

- zaburzeń mowy,

- poradnictwo i opiniowanie w sprawie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

2. Indywidualna działalność terapeutyczna;

- terapia pedagogiczna dzieci ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

- dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi (ADHD),

- dzieci z zaburzeniami zachowania,

- dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera,

- dzieci moczących się i ich rodzin,

- dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

- psychoterapia dzieci,

- terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy,

- terapia logopedyczna dzieci jąkających się.

3.Grupowa działalność terapeutyczna:

- grupowe zajęcia socjoterapeutyczne,

- grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.