Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, 80 – 259 Gdańsk, ul. Obywatelska 1, reprezentowana przez Dyrektora Poradni.

 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy telefonicznie lub pisemnie:
  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, 80 – 259 Gdańsk, ul. Obywatelska 1
  nr tel. 58/ 341 – 87 – 58, adres e-mail: poradnia1gda@interia.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane do celów realizacji zadań statutowych Poradni oraz wykonywania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.

 5. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem instytucji do tego upoważnionych z mocy prawa.

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Gdańsku, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych.

 9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan zobowiązana/ zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji Państwa uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej przez Poradnię oraz wydaniem dokumentów będących efektem diagnozowania i innych statutowych form działania Poradni.

 10. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.