S T A T U T

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1

W GDAŃSKU

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Gdańsku zwana w dalszej części statutu Poradnią działa na podstawie:

 • Ustawy z dn. 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022r. poz. 2230 z późniejszymi zmianami),

 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( tekst ujednolicony: Dz. U. z 2021r. poz. 1762)

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 lutego 2013r. oraz 25 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2023r poz.2499)

 • Rozporządzenia MEN z dnia 7 września w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. z 2023 poz.2061)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002r w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002r poz.1869 z pózn. zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz.532)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015r., poz. 1113)

 • Decyzji Nr 66/93 Kuratora Oświaty z dnia 14 września 1993r. w sprawie zmiany
  w nazewnictwie i działalności poradni wychowawczo – zawodowej

 • Orzeczenia Nr 580/71 w sprawie organizacji Miejskiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Gdańsku od dnia 01.01.1969r. wydanego przez Wydział Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku.

 1. Nadzór merytoryczny nad Poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty
  w Gdańsku.

 1. Organem prowadzącym Poradnię jest Gmina Miasto Gdańsk.

 1. Poradnia ma swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Obywatelskiej 1.

 1. Organ prowadzący określa rejon działania Poradni.

 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne
  i nieodpłatne.

Rozdział II

Cele i zadania Poradni, sposób ich realizacji

 1. Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 2. Pomoc udzielana jest dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły, przedszkola oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 1. Osoby mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie i on- line, za pośrednictwem platformy e-poradnia.

 2. Do zadań Poradni należy :

- diagnozowanie dzieci i młodzieży

- udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

- organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

 1. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest;

- wydanie opinii

- wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania

- objęcie dzieci, młodzieży i rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczną

-wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami

 1. Poradnia wydaje opinie o dziecku/uczniu w sprawach określonych w odrębnych przepisach prawa oświatowego, w celu określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym logopedycznej), w odpowiedzi na zgłaszany problem.

 1. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 2. Pomoc diagnostyczna i terapeutyczna w Poradni udzielana jest na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

 1. Poradnia wydaje opinię na wniosek rodziców dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia w terminie nie dłuższym niż 30 dni a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.

 1. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Osoba składająca wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki także opinię nauczycieli, wychowawcy lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

 1. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich na wniosek

poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka a

pełnoletni uczeń zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia zawierające informacje

niezbędne do wydania opinii. Opinię wydaje się w przeciągu 7 dni od dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego.

 1. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo

pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola,

szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza o wydanie opinii

nauczycieli, wychowawców, specjalistów - informując o tym osobę składająca wniosek.

 1. Opinia Poradni zawiera:

 1. oznaczenie Poradni wydającej opinię;

 2. numer opinii;

 3. datę wydania opinii;

 4. podstawa prawna wydania opinii;

 5. imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer Pesel, a w przypadku braku numeru pesel – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;

 6. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

 7. stanowisko w sprawie której dotyczy opinia oraz szczegółowe uzasadnienie

 8. wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem

 9. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu

 10. podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię.

 1. Opinie podpisuje dyrektor lub wicedyrektor Poradni.

 1. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni także informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy (w tym o prowadzonej terapii, aktualnej opiece psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej). Informacje te wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub osoby pełnoletniej, której informacja dotyczy.

 1. W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w odrębnych przepisach Zespoły Orzekające wydające orzeczenia o:

 1. potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym, sprzężone niepełnosprawności, niepełnosprawność ruchową, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

 2. potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

 3. potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

 4. potrzebie indywidualnego obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 1. Organizację pracy zespołów określa Regulamin Pracy Zespołów Orzekających.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

a. prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin

b. udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej

c. udzielania pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 1. Bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności w formie:

a. indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

b .terapii rodziny

c. grup wsparcia

d.. prowadzenia mediacji

e. interwencji kryzysowej

f. warsztatów

g. porad i konsultacji

h. wykładów i prelekcji

i. działalności informacyjno-szkoleniowej

 1. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polega w szczególności na:

a. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy w:

- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej

- planowaniu z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

- rozwijaniu zdolności i zainteresowań uczniów

b. współpracy ze szkołami, przedszkolami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

c. współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego

d. udzielaniu nauczycielom i wychowawcom lub specjalistom zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły lub placówki, pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych

e. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

f. prowadzeniu edukacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

g. udzielaniu we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom

 1. Zadania wspierające edukacyjną i wychowawczą funkcję szkoły i placówki realizowane są w szczególności w formie:

a. porad i konsultacji

b. udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów

c. udziału w zebraniach rad pedagogicznych

d. warsztatów

e. grup wsparcia

f. wykładów i prelekcji

g. prowadzenia mediacji

f. interwencji kryzysowej

h. działalności informacyjno-szkoleniowej

i. organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, wychowawców i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń. .

 1. a) Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę  jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie,

 • wynikającej z kierunku realizowanej polityki oświatowej państwa, ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej,

 • wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek po przeprowadzanych ewaluacjach zewnętrznych przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny,

 • realizacji podstaw programowych,

 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,

 • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, sprawdzianu
  i egzaminów zewnętrznych oraz potrzeb zdiagnozowanych na tej podstawie,

 • innych potrzeb wskazanych przez przedszkola, szkoły i placówki;

b) wspomaganie to obejmuje:

 • pomoc w diagnozowaniu przetrzeb przedszkola, szkoły i placówki,

 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły i placówki,

 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 1. Poradnia współdziała z innymi poradniami, organizacjami pozarządowymi
  i instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dziecku i młodzieży oraz rodzicom.

 1. Poradnia realizuje swoje zadania także poprzez prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych – samodzielnie lub we współpracy ze szkołami i placówka oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zgodnie z aktualnymi potrzebami.

 1. Na podstawie ustnego porozumienia między poradniami w mieście Gdańsk. Dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk Poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół placówek niemających siedziby w rejonie działania Poradni, ale funkcjonujących na terenie miasta Gdańska w sytuacjach uzasadnionych i szczególnych.

Rozdział III

Organy Poradni

 1. Organami Poradni są:

 1. Dyrektor Poradni,

 2. Rada Pedagogiczna.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

3. W Poradni utworzone jest stanowisko wicedyrektora, do zadań którego należy zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności. Osoba będąca wicedyrektorem, podczas nieobecności dyrektora, przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki związane
z kierowaniem Poradnią.

b) Wicedyrektor, podczas nieobecności dyrektora, ponosi odpowiedzialność służbową i materialną w zakresie swoich obowiązków i wykonywanych czynności. Szczegółowy zakres zadań wicedyrektora zawarty jest w jego zakresie obowiązków jako nauczyciela Poradni.

4. Dyrektor Poradni kieruje bieżącą działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz oraz:

 1. sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem placówki i jej pracowników

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny

 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji

 4. inspiruje i wspomaga pracowników pedagogicznych w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy oraz podejmowania nowatorstwa pedagogicznego

 5. zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych , administracji i obsługi

 6. przyznaje nagrody oraz stosuje kary porządkowe pracownikom pedagogicznym i pracownikom administracji i obsługi

 7. występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników

 1. dokonuje oceny pracowników na podstawie analizy ich pracy

 2. powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego, po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego i Rady Pedagogicznej,

 3. organizuje pracę nad przygotowaniem planu pracy pedagogicznej Poradni – zakresu i form

działalności poradni na dany rok szkolny i przedstawia go Radzie

Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego

 1. ustala zakres czynności dla wicedyrektora i innych pracowników Poradni

 2. dysponuje, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną środkami określonymi w Planie Finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie

 3. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni.

5. W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Poradni, realizującym swoje statutowe zadania.

6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i jest jej przewodniczącym.

7. W razie nieobecności dyrektora Poradni jego obowiązki pełni wicedyrektor, który prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący.

8. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie Planu Pracy Pedagogicznej Poradni

 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni

 3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy placówki, w tym: tygodniowy rozkład zajęć pracowników pedagogicznych

 2. projekt planu finansowego Poradni

 3. wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień pracownikom pedagogicznym

 4. propozycje dyrektora Poradni przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć.

10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmiany zgodnie z nowymi Rozporządzeniami MEN.

11. Szczegółowy zakres działalności Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej, który musi być zgodny z niniejszym statutem.

12. Pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy Rady Pedagogicznej

13. Sposób rozwiązywania sporów miedzy organami Poradni określają w każdym indywidualnym przypadku zainteresowane strony poprzez:

 1. zapewnienie każdej ze stron możliwości swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji określonych w ustawie
  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
  i szczegółowo w statucie

 2. umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni drogą mediacji

 3. zaproszenie mediatora z zewnątrz

14. Zadania i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy Poradni oraz indywidualne zakresy czynności.

Rozdział IV

Organizacja pracy Poradni

1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni z uwzględnieniem rocznego Planu Pracy Pedagogicznej oraz Planu Finansowego Poradni .

2. W Arkuszu Organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności:

 1. liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

 2. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący,

3. Arkusz Organizacji Poradni zatwierdza Organ Prowadzący zgodnie z wyznaczonym

terminem po zasięgnięciu opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty

4. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Organ Prowadzący może w porozumieniu z dyrektorem ustalić przerwę w pracy Poradni w okresie letnim.

5. Dzienny czas pracy ustala dyrektor Poradni po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.

6. Poradnia jest czynna 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku

7. Do realizacji zadań statutowych, Poradnia posiada gabinety psychologiczne, pedagogiczne , gabinet logopedyczny, sekretariat oraz archiwum.

Rozdział V

Pracownicy Poradni

1. Poradnią kieruje Dyrektor.

2. W Poradni zatrudnia się pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów,
logopedów

3. W Poradni, w zależności od potrzeb zatrudnia się można zatrudnić lekarzy oraz innych

specjalistów.

4. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy,

którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

świadczonej przez Poradnię :

a. wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu zawartym z dyrektorem Poradni

we współpracy z pracownikami pedagogicznymi Poradni wyznaczonymi przez dyrektora

oraz pod nadzorem dyrektora Poradni

b. w porozumieniu zawarty jest zakres zadań wolontariuszy , sposób ich realizacji ,czas

wykonywania zadań

5. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia ,która nie była skazana za umyślne

przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne. Dyrektor Poradni

informuje wolontariusza o specyfice pracy w poradni i konieczności przestrzegania tajemnicy

w sprawach dotyczących dzieci, młodzieży ,rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy

w poradni. Zobowiązuje wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze

specjalistami.

6. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi:

a. zasady zatrudniania określają odrębne przepisy

b. liczbę oraz stanowiska pracy pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor w zależności od potrzeb Poradni

c. zakres zadań pracowników administracji i obsługi określa dyrektor
w przydziale obowiązków zgodnie z kwalifikacjami i stanowiskiem pracownika.

7. O liczbie pracowników pedagogicznych Poradni decyduje (w zależności od zadań określonych w jej statucie oraz potrzeb wynikających z planu pracy i rejonu działania) organ prowadzący poradnię na wniosek dyrektora.

8. Liczbę pracowników Poradni oraz ich stanowiska na każdy rok szkolny określa Arkusz Organizacji Poradni.

9. Pracownicy Poradni realizują zadania również poza Poradnią:

a) w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym. Zakres i formy tych działań określa dyrektor Poradni. W szczególności dotyczą one zadań z zakresu prowadzenia diagnozy i udzielania bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom,

b) środowisku nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów. Zakres i formy tych działań określa dyrektor Poradni. W szczególności dotyczą one realizowania zadań z zakresu profilaktyki i wspierania wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki w rozwiązywaniu ich problemów oraz organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkól i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

10. Szczegółowy zakres zadań pracowników pedagogicznych Poradni określa dyrektor w indywidualnych zakresach czynności na każdy rok szkolny zgodnie z Planem Pracy

Pedagogicznej

a. Zakres zadań wicedyrektora:

 • Zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności.

 • Prowadzenie nadzoru pedagogicznego oraz dokumentacji z jego prowadzenia.

 • Udział w przygotowaniu organizacji pracy na dany rok szkolny

 • Kontrola dokumentacji badanych, dzienników pracy, dokumentacji z prowadzonej terapii

 • Przestrzeganie dyscypliny pracy pracowników pedagogicznych.

 • Organizowanie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

 • Inne prace zlecone przez Dyrektora Poradni.

b. Zakres zadań  psychologa:

 • Prowadzenie badań psychologicznych dzieci i młodzieży, zgodnie ze zgłaszanym problemem, dokonywanie diagnozy potrzeb, odchyleń i zaburzeń rozwojowych oraz mocnych stron; opracowywanie opinii i orzeczeń.

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez porady, diagnozę i terapię, odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 • Prowadzenie doradztwa psychologicznego, porad i konsultacji dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły, profilaktyki uzależnień celem ustalania metod pracy umożliwiających eliminowanie przyczyn zaburzeń i niepowodzeń,

 • Prowadzenie terapii psychologicznej, indywidualnej i grupowej, dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami dysfunkcyjnymi oraz terapii rodzin, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.

 • Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Pomoc nauczycielom w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 • Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli na terenie przedszkoli, szkół i Poradni zgodnie z zadaniami poradni wynikającymi z Rozporządzeń MEN

 • Współpraca z przedszkolami, szkołami, placówkami oświatowymi oraz instytucjami zajmującymi się opieką nad dziećmi i młodzieżą, z rejonu działania Poradni:

  • diagnozowanie potrzeb środowiska

  • działalność interwencyjna (wielopłaszczyznowa obserwacja dziecka, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, mediacje),

  • wspieranie pracy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych (prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, pogadanek, prelekcji, warsztatów, konsultacji i grup wsparcia),

  • działalność psychoedukacyjna dla uczniów, w tym: warsztaty integracyjne, komunikacji, rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania agresji i przemocy, asertywności i inne zgodnie z zapotrzebowaniem placówek,

  • pomoc nauczycielom i wychowawcom w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej

  • współpraca przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,

  • na wniosek dyrektora szkoły lub placówki, udział w spotkaniu zespołu ds. planowania i koordynowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkole.

 • Współdziałanie z innymi instytucjami (sąd, prokuratura, policja) oraz placówkami służby zdrowia w celu pogłębiania oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.

 • Udział w pracach Zespołów Orzekających.

 • Stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności zawodowych.

c. Zakres zadań pedagoga:

 • Prowadzenie badań pedagogicznych zgłaszających dzieci i młodzieży, dokonywanie diagnozy wiadomości i umiejętności, opracowywanie opinii i orzeczeń oraz przygotowywanie zestawów ćwiczeń.

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, w tym wczesne wspomaganie rozwoju (zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym) poprzez porady, diagnozę i terapię

 • Prowadzenie doradztwa pedagogicznego, porad i konsultacji dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły, profilaktyki uzależnień celem ustalania metod pracy umożliwiających eliminowanie przyczyn zaburzeń i niepowodzeń.

 • Prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, pomaganie nauczycielom w zakresie zwiększania efektywności oddziaływań dydaktycznych oraz pracy z dzieckiem zdolnym.

 • Prowadzenie indywidualnej lub grupowej terapii pedagogicznej, inspirowanie terapii pedagogicznej w szkołach lub przedszkolach, udzielanie terapeutom pomocy merytorycznej w tym zakresie.

 • Kształcenie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru zawodu i szkoły oraz doradztwo zawodowe.

 • Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli na terenie przedszkoli, szkół i poradni zgodnie z zadaniami poradni wynikającymi z Rozporządzeń MEN

 • Współpraca z przedszkolami, szkołami, placówkami oświatowymi oraz instytucjami zajmującymi się opieką nad dziećmi i młodzieżą, z rejonu działania Poradni:

  • diagnozowanie potrzeb środowiska,

  • działalność interwencyjna (wielopłaszczyznowa obserwacja dziecka, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, mediacje),

  • wspieranie pracy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych (prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, pogadanek, prelekcji, warsztatów, konsultacji i grup wsparcia),

  • działalność psychoedukacyjna dla uczniów, w tym: warsztaty integracyjne, komunikacji, rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania agresji i przemocy, asertywności i inne zgodnie z zapotrzebowaniem placówek,

  • pomoc nauczycielom i wychowawcom w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej

  • współpraca przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,

  • na wniosek dyrektora szkoły lub placówki, udział w spotkaniu zespołu ds. planowania i koordynowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkole

 • Współdziałanie z innymi instytucjami (sąd, prokuratura, policja) oraz placówkami służby zdrowia w celu pogłębiania oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.

 • Udział w pracach Zespołów Orzekających.

 • Stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności zawodowych.

d. Zakres zadań logopedy:

 • Prowadzenie diagnozy logopedycznej w Poradni i w środowisku dziecka.

 • Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem (rodzicom i nauczycielom).

 • Prowadzenie terapii logopedycznej na terenie Poradni.

 • Współdziałanie z psychologiem i pedagogiem Poradni w celu wspólnego opracowywania najefektywniejszych sposobów terapii we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

 • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń w komunikacji językowej:

  1. diagnoza stanu rozwoju psychoruchowego ze szczególnym uwzględnieniem początkowych stadiów rozwoju mowy dzieci do 3-go roku życia wraz z instruktażem dotyczącym sposobów usprawniania rozwoju mowy

  2. udział w radach pedagogicznych i zespołach samokształceniowych nauczycieli przedszkoli, szkół, domów dziecka

  3. prelekcje, porady i warsztaty dla rodziców

 • Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi z rejonu działania Poradni w celu propagowania wiedzy logopedycznej (pogadanki, prelekcje) oraz udzielania porad i konsultacji dla nauczycieli i rodziców.

 • Organizowanie szkoleń i grup wsparcia dla logopedów z rejonu działania Poradni (zgodnie z zapotrzebowaniem).

 • Udział w pracach Zespołów Orzekających.

 • Stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności zawodowych.

11. Zadania i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy Poradni

oraz indywidualne zakresy czynności.

a. Do zadań lekarza należy:

 • udzielanie konsultacji nauczycielom Poradni w zakresie spraw związanych
  z, szeroko rozumianym, psychicznym stanem zdrowia dziecka czy ucznia, związanych z wydawaniem orzeczeń lub opinii,

 • udzielanie konsultacji rodzicom dzieci (prawnymi opiekunami) i uczniom pełnoletnim związanych z, szeroko rozumianym zakresem zdrowia psychicznego ich dziecka lub ucznia pełnoletniego, także w aspekcie wskazywania publicznych placówek zdrowia psychicznego, mogących objąć dziecko lub ucznia opieką medyczną,

 • udział w posiedzeniach Zespołów Orzekających.

 1. Do zadań specjalisty ds. administracji należy:

 • Prowadzenie i obsługa sekretariatu (przyjmowanie telefonów, obsługa systemu e-poradni, odbieranie poczty internetowej).

 • Prowadzenie rejestracji osób badanych, wniosków o badanie i wydanie orzeczenia oraz opinii i orzeczeń.

 • Prowadzenie dziennika korespondencyjnego i koniecznej dokumentacji kancelaryjnej.

 • Czuwanie nad terminowością uaktualniania badań okresowych i książeczek zdrowia.

 • Maszynopisanie opinii i orzeczeń oraz innych pism wychodzących z poradni.

 • Prowadzenie archiwum badanych.

 • Przeprowadzanie inwentaryzacji.

 • Czuwanie nad zabezpieczeniem Poradni w niezbędne druki i materiały biurowe.

 • Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

e. Do zadań konserwatora należy:

 • Konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń znajdujących się w Poradni.

 • Bieżące przeglądy wszystkich pomieszczeń.

 • Wykonywanie prac malarskich i drobnych prac remontowych na terenie Poradni.

 • Dbałość o teren wokół budynku poradni (pielęgnacja ogrodu, koszenie trawy, grabienie liści, sprzątanie, odśnieżanie).

 • Stały nadzór nad instalacją grzewczą i wodociągową.

 • Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora

f. Do zadań osoby sprzątającej należy :

 • Wykonywanie prac porządkowych we wszystkich pomieszczeniach Poradni.

 • Dbanie o ogólną estetykę placówki.

 • Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

g. Całodobowe monitorowanie systemem alarmowym nad Poradnią sprawuje Solid Security

Sp. z.o.o.

Rozdział VI

Zasady gospodarki finansowej

 

 1. Obsługę finansową Poradni prowadzi GCUW w Gdańsku.

 2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

1. Poradnia używa pieczęci urzędowej podłużnej z nazwą Poradni:

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 1

80-259 Gdańsk ul. Obywatelska 1

Tel: 341 – 87 – 58

NIP 957 – 09 – 58 – 360

REGON:000736793

2. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystającej z pomocy Poradni

 • rejestr wydanych opinii i orzeczeń

 • grafik zrealizowanych i zaplanowanych działań pracowników pedagogicznych oraz zaplanowane wizyty klientów Poradni w systemie e-poradnia

 • dokumentację badań,

 • zeszyt zapisów na konsultacje lekarskie,

 • dzienniki zajęć specjalistycznych, indywidualnych i grupowych,

 • projekt organizacyjny na dany rok,

 • roczny plan pracy Poradni,

 • sprawozdanie z realizacji planu pracy,

 • protokoły posiedzeń rady pedagogicznej,

 • rejestr uchwał rady pedagogicznej

 • protokoły posiedzeń zespołów orzekających,

 • tygodniowy rozkład zajęć pracowników Poradni,

 • zeszyt wyjść w celu wykonywania pracy poza terenem Poradni,

 • dokumentację podejmowanych interwencji i mediacji w szkołach i placówkach,

 • dokumentację dotyczącą współpracy ze szkołami i placówkami,

 • dokumenty nadzoru pedagogicznego dyrektora,

 • księgę zarządzeń

 • dziennik korespondencyjny

 • inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami ułatwiającą funkcjonowanie Poradni

3. Dokumentację o której mowa w punkcie 2 prowadzi się w postaci elektronicznej i papierowej.

4. Poradnia przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy regulaminów wewnętrznych obowiązujące w Poradni.

6. Wprowadzanie zmian w statucie pociąga za sobą każdorazowe opracowanie jego nowej wersji jednolitej.

7. Statut przedstawia się organowi prowadzącemu.

8. Statut zostaje umieszczony w BIP oraz na stronie internetowej Poradni.

Nową wersję Statutu uchwalono na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 19.01.2024r.
Statut obowiązuje od momentu uchwalenia, tj. od 19.01.2024r.