"Socjoterapia" jest to projekt realizowany we współpracy z Miastem Gdańsk i Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień 

Koordynatorem projektu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Gdańsku. 

 Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone są od marca do grudnia 2023 roku w 7 grupach uczniów w wieku 7-15 lat przy następujących szkołach podstawowych w Gdańsku: 

Szkoła Podstawowa Nr 20, Szkoła Podstawowa Nr 33, Szkoła Podstawowa Nr 60, Szkoła Podstawowa Nr 69 oraz Szkoła Podstawowa Nr 84 

Zajęcia socjoterapeutyczne skierowane są do dzieci prezentujących trudności w zachowaniu, problemy adaptacyjne i emocjonalne. 

Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne służą rozwijaniu kompetencji emocjonalno – społecznych, umiejętności komunikacyjnych, nauce zachowań społecznie akceptowanych i minimalizowaniu zachowań niepożądanych, przygotowują dzieci do pełnienia różnorodnych funkcji społecznych. Im starsze są dzieci - terapia społeczna jest także okazją do trenowania właściwego wyrażania potrzeb, asertywności, umiejętności autoprezentacji. Praca w grupie socjoterapeutycznej to także lepsze poznanie samego siebie i pogłębienie wiedzy o innych ludziach, sprzyjające lepszemu funkcjonowaniu emocjonalnemu, jak i społecznemu. 

 

CELE ZAJĘĆ 

 

 

Głównym celem zajęć socjoterapeutycznych jest poprawa funkcjonowania emocjonalno – społecznego (wzrost kompetencji emocjonalno – społecznych) uczestników poprzez korygowanie zachowań niepożądanych, eliminowanie zaburzeń zachowania, kształtowanie zachowań adaptacyjnych i akceptowanych społecznie oraz wspieranie dzieci w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych.