Organami Poradni są:

Anna Olczak- Dyrektor Poradni

​Rada Pedagogiczna

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

​W Poradni utworzone jest stanowisko wicedyrektora.

Dyrektor Poradni kieruje bieżącą działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz oraz:

a. sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem,
b. sprawuje nadzór pedagogiczny,
c. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
d. inspiruje i wspomaga pracowników pedagogicznych w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy oraz podejmowania nowatorstwa pedagogicznego,
e. zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych i innych pracowników Poradni,
f. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym,
g. występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników,
h. dokonuje oceny pracy pracowników na podstawie zebranych informacji,
i. powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej,
j. organizuje pracę nad przygotowaniem planu pracy Poradni - zakresu i form działalności poradni na dany rok szkolny i przedstawia go radzie pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego,
k. ustala zakres czynności dla wicedyrektora i innych pracowników Poradni,
l. dysponuje, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
m. może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni,

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
W razie nieobecności dyrektora Poradni jego obowiązki pełni wicedyrektor.
W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem. Poradni realizującym swoje statutowe zadania.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a. zatwierdzanie planu pracy Poradni,
b. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni,
c. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a. organizację pracy placówki, w tym: tygodniowy rozkład zajęć pracowników pedagogicznych,
b. projekt planu finansowego Poradni,
c. wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień pracownikom pedagogicznym,
d. propozycje dyrektora Poradni przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć.

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmiany.
Szczegółowy zakres działalności Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej, który musi być zgodny z niniejszym statutem.
Pracownicy są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste pracowników Poradni.

Sposób rozwiązywania sporów miedzy organami Poradni określają w każdym indywidualnym przypadku zainteresowane strony poprzez:

a. zapewnienie każdej ze stron możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami i szczegółowo w statucie,
b. umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni drogą mediacji.

Zadania i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy Poradni oraz indywidualne zakresy czynności.